این شرکت رشته فعالیت هایی از قیبل سرمایه گذاری در سهام شرکت ها ، ساختمانی و مسکن و.... را دنبال نموده ونیز  به عنوان شرکت مادر ، اقدام به سیاستگذاری کلان در  شرکت های تابعه  مشتمل بر شرکتهای نوین پدیده انصار، سازه بنیادانصار، سامانه الکترونیک انصار، سامانه الکترونیکی هوشمند راهبرد ایرانیان و ایده گستر حامیان تجارت نوین می نماید.

 

شرکت فعالیتهای اقتصادی خود را با هدف رضایت ذینفعان و افزایش ثروت، با بهره گیری از آخرین دانش و فناوری های روزآمد و انجام اقدامات تحولی در تمامی حوزه های کسب و کار، دنبال می نماید.