تاریخچه شرکت

شركت تعاوني مصرف كاركنان بانك انصار در تاريخ 30/03/1383 طی نامه شماره 14258 تحت شماره 187662 در اداره ثبت شرکتها وموسسات غير تجاری به ثبت رسيد وفعاليت خود را بعد از برگزاری دو مجمع عمومی وانتصاب اعضای هيات مديره ازتاريخ 26/12/1383 به صورت فرا استانی آغاز نمود . مركزاصلي شركت در تهران  سردار جنگل جنوبی ، خیابان آسترکی ، پلاک 3 ، طبقه 4 مي باشد. در طی سال 92 و 93 شرکت در راستای گسترش فعالیتهای خود اقدام به تاسیس 4 شرکت به شرح ذیل نمود: